I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Menedżer 2022“ (dalej "Konkurs") jest Telewizja Polska S.A. (zwana dalej TVP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-041-29-87 i kapitale zakładowym w wysokości 286 596 500,00 zł (dalej „Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Partnerem w Konkursie jest GameWeek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000791143, NIP: 527-28-96-438, REGON: 38364670000000 (dalej: „Partner”).
4. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej (dalej: „Strona“), prowadzonej przez Partnera pod adresem menedzer2022.tvp.pl w dniach od 10 listopada 2022 do 27 grudnia 2022 r.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Organizator jest odpowiedzialny za poinformowanie Użytkowników o zwycięzcach konkursu na fanpage TVP SPORT na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter oraz za wysyłkę nagród na rzecz zwycięzców .
8. Partner jest odpowiedzialny za zgodne z Regulaminem przeprowadzenie Konkursu, w szczególności za udostępnianie Serwisu, w którym przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz za poinformowanie Użytkowników o zwycięzcach Konkursu na stronie internetowej menedzer2022.tvp.pl

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Niespełnienie warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i ubiegania się o Nagrody.
2. Z udziału w Konkursie nie są wykluczeni pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), jak również osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami. Przez „pracownika” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, lecz osobom tym nie przysługuje prawo do nagród, a ewentualne zajęcie przez nich miejsc premiowanych nagrodami, nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do nagród dla innych Uczestników. W przypadku zajęcia miejsc premiowanych nagrodami przez osoby, którym prawo do nagród nie przysługuje, nagroda za zajęcie tego miejsca przysługuje osobie następnej w kolejności.
3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
a. Zarejestrowanie się na Stronie menedzer2022.tvp.pl poprzez podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych: adresu e-mail, który będzie loginem do konta na Stronie, hasła oraz powtórzenia hasła do loginu na Stronie lub logowania poprzez portal społecznościowy Facebook:
i. aby zalogować się za pomocą Facebook'a należy zalogować się na swoje konto na Facebook'u, następnie wejść na stronę rejestracji/logowania „Menedżera 2022“.
ii. wybrać opcję "Zaloguj się Facebookiem", znajdź swój profil na liście i kliknij "Połącz".
iii. wybrać opcję połączenia nieszyfrowanego. Niedokonanie wyboru opcji połączenia nieszyfrowanego będzie równoznaczne z rezygnacją ubiegania się o Nagrody.
iv. W odpowiednim polu wpisać hasło dostępu do „Menedżer 2022“, aby korzystać z możliwości szybkiego logowania z pomocą konta Facebook.
v. Po wykonaniu powiązania kont, kolejne logowanie do „Menedżer 2022“ będzie wymagało jedynie wciśnięcia "Zaloguj się Facebookiem".
vi. Logując się za pomocą Facebook'a należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych dostępnymi na stronie Facebook i przygotowanymi przez Facebook.
b. podanie po aktywacji konta (dalej: „Konto”) – imienia, nazwiska i pseudonimu wybranego przez użytkownika,
c. oświadczenie Uczestnika podczas rejestracji, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść.
4. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

III. PRZEDMIOT KONKURSU
 
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór wirtualnego zespołu piłkarzy oraz zarządzanie nim na zasadach określonych poniżej, który to zespół zdobędzie najwięcej punktów w ramach rozgrywek Mistrzostw Świata 2022 (dalej „Rozgrywki“).
2. Konkurs składa się z siedmiu kolejek (dalej: „Kolejki“):
Kolejka 1.: mecze, w których wszystkie reprezentacje w Rozgrywkach rozgrywają swoje pierwsze spotkania; czas startu 20-11-2022, godz. 16:45;
Kolejka 2.: mecze, w których wszystkie reprezentacje w Rozgrywkach rozgrywają swoje drugie spotkania; 25-11-2022, godz. 10:45;
Kolejka 3.: mecze, w których wszystkie reprezentacje w Rozgrywkach rozgrywają swoje trzecia spotkania; 29-11-2022, godz. 15:45;
Kolejka 4.: osiem meczów 1/8 finału; 03-12-2022, godz. 15:45;
Kolejka 5.: cztery mecze 1/4 finału; 09-12-2022, godz. 15:45;
Kolejka 6.: dwa mecze 1/2 finału; 13-11-2022, godz. 19:45;
Kolejka 7.: mecz finałowy i mecz o 3. miejsce, 17-12-2022, godz. 15:45.
 
IV. REJESTRACJA KLUBU
 
1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu zarówno przed rozpoczęciem 1. kolejki Rozgrywek, jak również w każdym momencie trwania Konkursu, o których mowa w punkcie III.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego, umieszczonego na Stronie, formularza zawierającego:
a) podanie nazwy swojego Klubu (dalej: „Klub”), zawierającą minimum 3 znaki a maksymalnie 18 znaków w nazwie, widoczną w rankingach dostępnych dla wszystkich uczestników Konkursu, oraz wybranie z listy województw jednego, w którym Klub uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Regionalnej;
b) imiona i nazwiska 15 piłkarzy wybranych przez niego z listy transferowej stanowiących Klub;
c) imiona i nazwiska 11 piłkarzy drużyny (dalej: „Drużyny”) zgłoszonej do danej Kolejki Rozgrywek, według zasad opisanych w punkcie V Regulaminu;
d) wskazanie na jednego z wybranych i zgłoszonych do danej kolejki piłkarzy jako kapitana Klubu/Drużyny i wicekapitana Klubu/Drużyny;
e) wskazanie jednej z dostępnych formacji, według której są ustawieni piłkarze z pkt. c) powyżej.
3. W celu umożliwienia uczestnikom zakładania Klubów, Partner opublikuje na Stronie listę transferową - listę piłkarzy będących do dyspozycji Uczestników, w której określa umowną wartość każdego piłkarza.
4. Uczestnik na podstawie listy transferowej "kupuje" 15 "prawdziwych" piłkarzy stanowiących jego Klub. „Zakup” piłkarzy następuje na podstawie „cen zakupu”. Partner ustala ceny piłkarzy.
5. Liczba wybranych przez uczestnika piłkarzy z jednej Reprezentacji w meczach grupowych (kolejki: 1, 2, 3) nie może przekroczyć trzech.
W 4. kolejce (1/8 finału) limit wynosi 4 piłkarzy.
W 5. kolejce (1/4 finału) limit wynosi 5 piłkarzy.
W 6. kolejce (1/2 finału) limit wynosi 6 piłkarzy.
W 7. kolejce (finał i mecz o 3. miejsce) limit wynosi 7 piłkarzy.
6. Budżet klubu w kolejkach 1, 2, 3, 4 i 5 wynosi 90 mln wirtualnych euro. W kolejkach 6 i 7 budżet klubu wynosi 95 mln wirtualnych euro.
7. Przy zgłaszaniu Klubu do Konkursu Uczestnik "kupuje" dwóch bramkarzy, pięciu obrońców, pięciu pomocników i trzech napastników (układ 2-5-5-3). Niniejszy regulamin nie dopuszcza innego podziału na pozycje piłkarzy w ramach Klubu. Partner określa w liście transferowej, który piłkarz jest bramkarzem, który obrońcą, który pomocnikiem, który napastnikiem.
8. Uczestnik może w czasie  trwania Konkursu, w terminach określonych na Stronie, dokonywać zmian w składzie wybranego przez niego Klubu poprzez "sprzedaż" i "kupno" piłkarzy według ich wartości pochodzącej z aktualnej listy transferowej, przy zachowaniu dostępnego "budżetu" z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. 5. i reguły układu piłkarzy w pkt. 7. Uczestnik może również między poszczególnymi kolejkami Rozgrywek dokonać zmiany kapitana i wicekapitana Klubu/Drużyny.
9. Partner dokonuje zmian w liście transferowej w trakcie Rozgrywek. Partner zapewnia uczestnikom korzystanie z aktualnej listy transferowej przy wybieraniu składu Klubu/Drużyny przed każdą kolejką rozgrywek. Zmiany w liście transferowej dotyczą wprowadzenia nowych piłkarzy.
10. Uczestnik może założyć w Konkursie na jednym loginie maksymalnie 5 Klubów.
 
V. ZGŁASZANIE DRUŻYNY
 
1. Konkurs dotyczy siedmiu kolejek mistrzostw świata, o których mowa w punkcie III, począwszy od 1. kolejki.
2. Spośród 15 piłkarzy "kupionych" przez siebie do Klubu Uczestnik Konkursu wybiera 11 piłkarzy (dalej zwanych "Drużyną") i zgłasza Drużynę do udziału w danej kolejce Rozgrywek.
3. Do momentu każdorazowo określonego przez Partnera na Stronie jako zamknięcie danej kolejki Uczestnik może dowolnie kształtować i zmieniać układ piłkarzy w Drużynie zgłoszonej do udziału w danej kolejce, jak również dokonywać transferów, to jest "kupować" i "sprzedawać" piłkarzy w ramach swojego Klubu czy zgłoszonej Drużyny przy zachowaniu "budżetu" określonego w punkcie. IV 6, z zachowaniem ograniczenia określonego w punkcie. IV. 5.
4. W przypadku niedokonania przez uczestnika żadnych zmian w składzie Drużyny w terminie przewidzianym na zgłaszanie Drużyn do danej kolejki, Partner uznaje Drużynę zgłoszoną przez Uczestnika do udziału w danej kolejce w składzie zgłoszonym przez niego w kolejce poprzedniej, z zastrzeżeniem punkcie IV.5.
 
VI. ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI
 
1. "Kupieni" przez Uczestników piłkarze faktycznie rozgrywają spotkania w Rozgrywkach, w swoich prawdziwych Reprezentacjach i za swoją grę otrzymują bądź tracą punkty. Liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika Konkursu odpowiada sumie punktów uzyskanych przez piłkarzy podstawowej jedenastki, których wybrał do swojej Drużyny, a także piłkarzy rezerwowych, z zastrzeżeniem punktów VI. 2. i VI. 3.
2. Pierwszeństwo w zastąpieniu piłkarza ze składu podstawowego będzie miał piłkarz rezerwowy o najniższym numerze LP, czyli liczbie porządkowej widocznej obok piłkarza rezerwowego, nie wliczając w to bramkarza, którego może zastąpić tylko rezerwowy bramkarz. Przy zastępowaniu piłkarzy ze składu podstawowego rezerwowymi, obowiązują dopuszczalne ustawienia w Konkursie (1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, 1-5-3-2, 1-5-4-1, gdzie pierwsza cyfra oznacza liczbę bramkarzy, druga liczbę obrońców, trzecia liczbę pomocników, czwarta liczbę napastników.
3. Może się zdarzyć, że rezerwowy o najniższym numerze LP nie będzie miał pierwszeństwa w zastępowaniu niegrającego piłkarza ze składu podstawowego, np. drużyna gra ustawieniem 1-3-4-3, pierwszym rezerwowym jest pomocnik, a w kolejce nie zagra jeden z trzech obrońców. Wówczas do składu wchodzi pierwszy rezerwowy obrońca, gdyż w zespole według obowiązujących ustawień (1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, 1-5-3-2, 1-5-4-1) musi być co najmniej 3 (trzech) obrońców i co najmniej 1 (jeden) napastnik. Gdyby w przykładzie powyżej rezerwowy z najniższym LP wszedł do składu, klub grałby ustawieniem 1-2-5-3, a takiego ustawienia w Konkursie nie ma.
4. Piłkarz otrzymuje punkty za:
i. Za udział w meczu - dla zawodników występujących w pierwszym składzie po 2 pkt., dla zawodników  wchodzących z ławki po 1 pkt.
ii. Bramki -  napastnicy: 4 punkty za każdą zdobytą bramkę, pomocnicy: 5 punktów za każdą zdobytą bramkę, obrońcy: 6 punktów za każdą zdobytą bramkę, bramkarze: 8 punktów za każdą zdobytą bramkę,
iii. Asysty -  napastnicy i pomocnicy: 3 punkt za asystę, obrońcy: 4 punkty za asystę, bramkarze: 6 punktów za asystę.
5. Asysty zawodnikowi jest przyznana: - jeśli po jego zagraniu inny zawodnik z jego drużyny zdobędzie gola (strzelec może wykonać drybling), Nie jest przyznana asysta zawodnikowi: - jeśli po jego zagraniu lub strzale piłkę odbije bramkarz, a inny z zawodników strzeli bramkę, - jeśli po jego zagraniu lub strzale piłka odbije się od słupka lub poprzeczki, a inny z zawodników strzeli bramkę, - za wywalczenie rzutu wolnego, po którym padnie bramka, - za wywalczenie rzutu karnego, po którym padnie bramka, - jeśli zawodnik zdobędzie gola, pokonując bramkarza "na raty", tzn. jeśli po jego zagraniu bramkarz lub inny zawodnik odbije piłkę, a strzelec gola zdobędzie go po dobitce.
i. Występ w meczu bez straconej bramki - obrońcy i bramkarze po 3 pkt., pomocnicy 1 pkt. Warunkiem uzyskania premii za czyste konto jest rozegranie co najmniej 60 minut i wygrana Reprezentacji do zera lub bezbramkowy remis. Liczba minut spędzonych na boisku jest określana przez Partnera na podstawie oficjalnych statystyk.
ii. Obrona rzutu karnego: 4 pkt. Punktów nie przyznaje się, jeżeli wykonawca rzutu karnego nie trafił w światło bramki. - jeśli po strzale piłkę odbije bramkarz, ale wykonawca wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to: bramkarz otrzymuje punkty za obronę rzutu karnego (4 punkty), a wykonawca rzutu karnego minus 3 punkty za niewykorzystanie karnego. Dodatkowo bramkarz traci punkty za wpuszczenie gola z dobitki a strzelający zyskuje punkty za strzelonego gola. - jeśli po strzale z rzutu karnego piłkę odbije bramkarz, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., bramkarz plus 4 pkt za obronę karnego, ale traci punkty za straconą bramkę, a piłkarz, który wykazał się refleksem, tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji, - jeśli po strzale z rzutu karnego piłka odbije się od słupka, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., a piłkarz, który wykazał się refleksem - tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji
iii. Za wygranie meczu - piłkarz, którego zespół wygra mecz, otrzymuje 2 pkt., a w przypadku remisu – 1 pkt., z zastrzeżeniem ppkt. c.
iv. Za wywalczenie rzutu karnego - bramkarz , obrońca, pomocnicy i napastnicy – 2 pkt.
6. Wywalczenie rzutu karnego jest wtedy, kiedy zawodnik zostanie sfaulowany w polu karnym przez zawodnika drużyny przeciwnej.
i. W fazie pucharowej Rozgrywek obowiązują dodatkowe punkty:
a. gdy dojdzie do serii rzutów karnych, za każdą bramkę strzeloną w wyniku rzutu karnego piłkarz otrzymuje 1 pkt.
b. w serii rzutów karnych za obronę rzutu karnego piłkarz otrzymuje 4 pkt. (nie traci za puszczoną bramkę),
c. jeżeli po dogrywce będzie wynik remisowy i dojdzie do serii rzutów karnych, to piłkarze, których reprezentacja okazała się lepsza w serii rzutów karnych, otrzymują punkty tak jak za zwycięstwo (2 punkty), natomiast przegrani nie otrzymują żadnych dodatkowych punktów. Mimo że po dogrywce był wynik remisowy.
7. Piłkarz traci punkty za:
a. Stratę bramki - tylko bramkarze i obrońcy - po minus 1 pkt. za każdą straconą bramkę z wyłączeniem pierwszej. Dotyczy to tylko piłkarzy przebywających na boisku w momencie utraty gola (zasada ta nie dotyczy obrońców i bramkarzy, którzy zeszli z boiska w wyniku wykluczenia - czerwona kartka bądź dwie żółte; w tym wypadku piłkarze ci nadal tracą punkty za stracone bramki).
b. Żółtą kartkę - minus 1 pkt.
c. Czerwoną kartkę - minus 3 pkt. - gdy w meczu zawodnik dostanie dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną, otrzymuje w konkursie minus 2 pkt. - gdy w meczu zawodnik dostanie żółtą kartkę, a potem od razu czerwoną, otrzymuje w konkursie minus 4 pkt.
d. Za niewykorzystany rzut karny - minus 3 pkt.
e. Za bramkę samobójczą - minus 3 pkt.
f. jeśli po strzale zawodnika piłka odbije się od słupka lub poprzeczki, a potem od bramkarza lub innego zawodnika drużyny przeciwnej i wpadnie do bramki, to taka sytuacja traktowana jest jako bramka samobójczą - bramkarz lub zawodnik, którzy skierują piłkę do własnej bramki otrzymują ujemne punkty, natomiast piłkarz, po którego strzale piłka trafiła w słupek lub poprzeczkę, nie otrzymuje żadnych punktów.
g. Za spowodowanie rzutu karnego (ręka w polu karnym, faul w polu karnym) - minus 2 pkt.
h. W fazie pucharowej Rozgrywek obowiązują dodatkowe punkty ujemne:
i. gdy dojdzie do serii rzutów karnych, za niestrzelenie rzutu karnego piłkarz otrzymuje minus 1 pkt.
8. Piłkarz wybrany przez uczestnika jako kapitan zgłoszonej do danej kolejki Drużyny zdobywa, jak również traci punkty w wymiarze podwójnym w stosunku do punktacji przedstawionej w pkt. 4 i 5 powyżej.
9. W przypadku, gdy w kolejce Rozgrywek nie zagra kapitan Klubu/Drużyny, jego funkcję przejmuje wice kapitan Klubu/Drużyny, który także punktuje podwójnie. Jeśli w meczu nie zagra ani kapitan, ani wicekapitan, piłkarze rezerwowi wchodzący w ich miejsce nie punktują podwójnie.
10. Po każdej kolejce Uczestnik może w swojej drużynie sprzedawać i kupować piłkarzy. Pierwsze dwa transfery (transfer rozumiany jest jako wymiana jednego piłkarza z drużyny na innego z listy transferowej) są za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki nie zostanie odjęta prowizja. Wymieniając jednak kolejnego piłkarza (trzeciego, czwartego itd.),  uczestnik zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 3 punkty za każdy nadwymiarowy transfer. Zasada ta nie obowiązuje przed pierwszą kolejką, przed którą uczestnik przystępuje do Konkursu.
11. Po 3. kolejce Rozgrywek nie ma limitu transferów. Można dokonać dowolną liczbę transferów.
12. Po 4. kolejce Rozgrywek (1/8 finału) cztery pierwsze transfery są za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki nie zostanie odjęta prowizja. Wymieniając jednak kolejnego piłkarza (piątego, szóstego itd.), uczestnik zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 3 punkty za każdy nadwymiarowy transfer.
13. Po 5. kolejce Rozgrywek (1/4 finału) pięć pierwszych transferów jest za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki nie zostanie odjęta prowizja. Wymieniając jednak kolejnego piłkarza (szóstego, siódmego itd.), uczestnik zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 3 punkty za każdy nadwymiarowy transfer.,
14. Po 6. kolejce (1/2 finału) sześć pierwszych transferów jest za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki nie zostanie odjęta prowizja. Wymieniając jednak kolejnego piłkarza (siódmego, ósmego itd.), uczestnik zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 3 punkty za każdy nadwymiarowy transfer.
15. Punkty są przyznawane na podstawie statystyk piłkarskich publikowanych przez Partnera. Statystyki te są weryfikowane i mogą ulec zmianie w trakcie i po danej kolejce. Dla potrzeb Konkursu punktacja umieszczona na Stronie jest ostateczna, z zastrzeżeniem prawa do złożenia reklamacji.
 
VII. KLASYFIKACJE
 
1. Klasyfikacja generalna – obejmuje wszystkie drużyny zgłoszone do konkursu i przedstawia łączną liczbę zdobytych punktów w konkursie. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów zdobytych przez jego piłkarzy w Rozgrywkach, o których mowa w punkcie III.
2. Klasyfikacja Kolejki - obejmuje drużyny zgłoszone do danej kolejki i przedstawia zdobyte punkty przez drużyny w danej kolejce Rozgrywek.
3. Ligi prywatne – każdy uczestnik Konkursu może założyć dwie ligi prywatne (klasyczną i head-to-head) lub dołączyć do ligi prywatnej. W konkursie istnieją dwa typy lig prywatnych: otwarta i zamknięta. Liga otwarta to taka, do której może dołączyć każdy Uczestnik. Liga zamknięta to liga, do której dołączenia wymagany jest kod generowany przez administratora ligi. Administratorem ligi jest Użytkownik, który daną ligę założył. Jedna drużyna może dołączyć do 10 innych lig prywatnych.
4. Klasyfikacja lig prywatnych – punktami danej ligi w klasyfikacji lig prywatnych jest suma punktów piętnastu najlepszych drużyn danej ligi.
5. Klasyfikacja regionalna – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 16 województw.
6. Klasyfikacja pucharowa - obejmuje wszystkie drużyny zgłoszone do konkursu, w której brane są punkty Drużyn tylko z kolejek: 4. (1/8 finału), 5. (1/4 finału), 6. (1/2 finału), 7. (finał).
7. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności we wszystkich klasyfikacjach konkursowych decyduje największa liczba punktów w Kolejce ze wszystkich rozegranych. W przypadku, gdy i tu liczba punktów jest jednakowa, to o kolejności w rankingu decyduje Reguła Pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Drużyny (im wcześniej, tym wyższa pozycja). Zgłoszenie Drużyny następuje po przyjęciu przez system prawidłowo wypełnionego formularza wyboru 15 piłkarzy, kapitana i jego zastępcy, a na końcu zapisania składu.
 
VIII. NAGRODY
 
1. Nagrodami w Konkursie są:

a) za zajęcie 1-go miejsca: dla zwycięzcy Konkursu, to jest Uczestnika, którego Klub zdobył największą łączną liczbę punktów w Rozgrywkach, o których mowa w punkcie III Regulaminu: karta podarunkowa do realizacji w serwisie katalogmarzen.pl o wartości brutto: 2000 zł;
b) za zajęcie 2-go miejsca: karta podarunkowa do realizacji w serwisie katalogmarzen.pl o wartości brutto: 1500 zł;
c) za zajęcie 3-go miejsca: karta podarunkowa do realizacji w serwisie katalogmarzen.pl o wartości brutto: 1000 zł;
d) za zajęcie 4, 5, 6-go miejsca: karta podarunkowa do realizacji w serwisie katalogmarzen.pl o wartości brutto: 700 zł;
e) za zajęcie 7, 8-go miejsca: karta podarunkowa do realizacji w serwisie katalogmarzen.pl o wartości brutto: 500 zł;
f) za zajęcie 9, 10, 11-go miejsca: karta podarunkowa do realizacji w serwisie katalogmarzen.pl o wartości brutto: 300 zł;
2. Nagrodą za zwycięstwo (dla założyciela ligi) w klasyfikacji lig prywatnych:
a) za zajęcie 1-go miejsca: karta podarunkowa do realizacji w serwisie katalogmarzen.pl o wartości brutto: 500 zł;
3. Nagrodami za zwycięstwo w kolejkach (1., 2., 3., 1/8 finału, 1/4 finału, 1/2 finału, finału i meczu o 3. miejsce):
a) za zajęcie 1-go miejsca: karta podarunkowa do realizacji w serwisie katalogmarzen.pl o wartości brutto: 500 zł;
4. Nagrodą za zwycięstwo w klasyfikacji pucharowej:
a) za zajęcie 1-go miejsca: karta podarunkowa do realizacji w serwisie katalogmarzen.pl o wartości brutto: 500 zł;
5. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości wymiany danej Nagrody na inną nagrodę.
6. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 361, dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organizator informuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Kwotę potrąconego podatku od nagrody Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda będzie przekazana po wcześniejszym podpisaniu przez Laureata oświadczenia o przekazaniu nagrody finansowej na poczet 10% podatku od osób fizycznych.
7. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Organizatorze.
8. Rodzaje nagród oraz warunki ich uzyskania zostaną określone w sposób wyraźny na Stronie.

 
IX. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 
1. Organizator oraz Partner są zobowiązani do weryfikacji danych osobowych Laureatów oraz Organizator jest zobowiązany do wydania nagród Laureatom Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika jest podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwa klubu, zaakceptowanie regulaminu, polityki prywatności oraz potwierdzenie pełnoletniości.
2. Organizator oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
3. Brak danych zgodnie z punktem punktem 9 ppkt. 2 regulaminu, skutkuje odrzuceniem Uczestnika z Konkursu.
4. Partner weryfikuje wyniki Konkursu i publikuje na Stronie listę Laureatów obejmującą następujące dane: imię, nazwisko i nazwa Klubu w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania nagrody w Konkursie, na publikację swojego imienia, nazwiska oraz nazwy klubu na Stronie wraz z informacją o nagrodzie. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród drogą e-mailową.
5. Po weryfikacji wyników zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, w ciągu 14 dni roboczych od opublikowania Laureatów Konkursu, Organizator prześle Laureatom Konkursu wiadomość pocztą e-mail, w której zostaną poproszeni  o przesłanie swoich danych, tj: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu celem ułatwienia kontaktu oraz wysłania nagrody. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia  otrzymania wiadomości e-mail wysłać wskazane powyżej dane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora, z którego przesłana została wiadomość informująca o zwycięstwie.
6. Szczegóły dotyczące przekazania nagród Laureatom, w tym sposób, miejsce i termin wydania, zostaną uzgodnione z Laureatem, przy czym przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poprawnych danych osobowych od Laureata.
7. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowych danych, zmiana danych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Konkursu, któremu przyznano Nagrodę może skutkować wykluczeniem danego Uczestnika Konkursu z Konkursu. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Partnera o tym fakcie poprzez np. wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Partnera.
8. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu danych wskazanych w ust. 3 powyżej w wymaganym terminie – Uczestnik traci prawo do nagrody wówczas nagroda przyznawana jest kolejnym osobom.
9. Laureat nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Nagrody na osoby trzecie.
 
X. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie jest Partner. Zakładając konto i logując się, poprzez portal społecznościowy Facebook na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie , Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Partnera w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i wręczenia im nagród.
2. W przypadku wzięcia udziału w Konkursie za pomocą logowania przez Facebook, o którym mowa w dziale II ust. 3, należy skorzystać z połączenia nieszyfrowanego. Brak wyboru takiego połączenia umożliwia wzięcie udziału w Konkursie niemniej jest równoznaczny z rezygnacją ubiegania się o Nagrody.
3. Organizator ma dostęp wyłącznie do danych osobowych Laureatów Konkursu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Partner będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, miejsce zamieszkania przy wydaniu nagród, zaś Organizator będzie przetwarzał wyłącznie dane Laureatów w podanym wyżej zakresie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i jego rozliczenia, w celu komunikacji z Uczestnikami. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz z żądaniem przeniesienia danych.
5. Zmiany lub usunięcia danych osobowych może dokonać Uczestnik na stronie edycji własnego profilu użytkownika Strony lub Partner na wniosek Uczestnika zgłoszony na adres określony w punkcie XI Regulaminu. W przypadku dokonywania zgłoszenia listownie, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać adres zwrotny.
6. We wniosku Uczestnik jest zobowiązany podać dokładną treść danych, które mają być usunięte. Uczestnik zostanie poinformowany o usunięciu danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez Uczestnika.
7. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby Konkursu, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenia przez Partnera.
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione organom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 
XI. KONTAKT
 
1. Kontakt z Partnerem w formie pisemnej: GameWeek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121, e-mail: kontakt@gameweekpro.pl.
 
XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Partnera: GameWeek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121 z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@gameweekpro.pl
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy Laureatów Konkursu. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu na serwer wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
5. Partner rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Partner poinformuje Uczestnika Konkursu w formie pisemnej, który złożył reklamację w formie pisemnej, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną. Dla reklamacji złożonych w formie elektronicznej odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.
 
XIII. PRZEPISY KOŃCOWE
 
1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu, oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w Regulaminie, decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą Partner podejmie po wcześniejszym zapoznaniu się z decyzją organizatora Rozgrywek.
2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z rejestracją adresu email, rejestracją Klubu, zakładaniem Drużyny. W przypadku niedozwolonych operacji, które mogą skutkować przekroczeniem limitu piłkarzy z jednej Reprezentacji lub dozwolonego budżetu, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest sprzedać piłkarza i kupić innego. Jeśli tego nie zrobi, do punktacji Kolejki jego operacje w składzie nie zostaną uwzględnione, a punktować będzie skład z Kolejki poprzedniej, z zastrzeżeniem zawartym w IV. 5.
3. Partner informuje, że zdarzenia niebędące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, mogą mieć wpływ na jego przebieg. W takich sytuacjach decyzję o kontynuacji Konkursu podejmuje Partner.
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej na adres Partnera, jak również poprzez przekazanie Partnerowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres: kontakt@gameweekpro.pl. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
5. Partner oraz Organizator są uprawnieni do zmiany Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie oraz zostanie przesłana e-mailem wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2022 r. do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących Konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.